Tour detail page

View photos

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 • ทัวร์ : ไต้หวัน
 • เมือง : ไทเป
 • รหัสทัวร์ : GQ1TPE-BR004

 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ต.ค. 62
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 123456
78
9
10111213
14151617
18
1920
21222324252627
28293031   
พ.ย. 62
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
    123
45678910
1112131415
16
17
18192021222324
252627282930 

กิจกรรม (6 วัน 4 คืน)

 • 1
  • 23.00 น.
   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
  • [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • 2
  • 01.45 น.
   ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
  • 06.35 น.
   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • เช้า
   รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องดื่ม)
  • นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน
  • ค่ำ
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก
   RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • 3
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานั่งรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับก้อนเมฆเป็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้าสู่อุทยานอาหลี่ซัน เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน นำท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดินขึ้นลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข้างทางเป็นป่าสนพันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต้หวัน เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นที่ด้านล่าง เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • ระหว่างทางนำท่านแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย
  • ค่ำ
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก
   MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
 • 4
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • ออกเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (CingJing Farm) ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, และเนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานาพรรณ จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” เลยทีเดียว เนื่องด้วยลักษณะของพื้นที่ลาดชันบนเนินเขากว้างสุดลูกหูลูกตา, แสงแดดอ่อนๆ ให้ความอบอุ่นตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุยฝ้ายและในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอให้คุณเข้าไปสัมผัสกับทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของที่นี่ Cingjing Skywalk อยู่สูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นจุดถ่ายรูปและเดินชมวิวเทือกเขาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีครามที่สวยงามจุดหนึ่ง
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ
  • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • ที่พัก
   CU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • 5
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน ! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่ชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD)
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปาร้านดัง
  • จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
  • ค่ำ
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟต์ชาบูหมาล่าไต้หวัน ร้านดังตามรีวิว
  • ที่พัก
   NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
  • *** พิเศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น้ำแร่แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ***
 • 6
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
  • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเย๋หลิ่ว
  • ท่านแวะชม ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ นำท่านสู่ เดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มีร้านค้าทั้งหมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักช้อปปิ้งรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%เป็นแหล่งรวม
  • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน
  • 20.45 น.
   อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
  • 23.30 น.
   เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

โรงแรมที่พักและมื้ออาหาร

วันที่ โรงแรม มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่ำ
1 -
2 RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 CU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
6 -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วันสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลำดับต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

 

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In Qetour