หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวสาวัตถี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสาวัตถี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

ข้อมูลท่องเที่ยว สาวัตถี

ข้อมูลทั่วไปเมืองสาวัตถี
    

เมืองสาวัตถี ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้น โกศลและมีความสำคัญกับศาสนาพุทธอยู่มากมายเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ถึง 24 พรรษา และเป็นเมืองที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริษัทให้บรรลุอมตธรรมเป็นจำนวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จำพรรษานับพันนับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน ส่วนพระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองสาวัตถี
 
   
วัดเชตวันมหาวิหาร หรือสาเหต
 

วัดเชตวันมหาวิหาร หรือสาเหต (Sahet)
พระอารามหลวงขององค์พระศาสดาจำพรรษาถึง19 พรรษาโดยท่านอนาถบิณ ฑิกเศรษฐีผู้บริจาคทรัพย์สมบัติในการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น80 ไร่ พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเชตวันมหาวิหารและอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ต้นนี้ปรากฏหลักฐานจารึกของหลวงจีน ฟาเหียนและพระถังซัมจั๋ง โดยต้นโพธิ์ดังกล่าว ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน  จากนั้น...นำท่านเยี่ยมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการขุดค้นและปรับแต่งภูมิทัศน์เป็นอย่างดี วัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ยัง เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวและพระสูตรสำคัญๆในพระพุทธศาสนามากมายเช่น  เรื่องของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรีพระนางกิสาโคตมีเถรีการถวายอสทิสทาน  เรื่องพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุไข้พราหมณ์จูเฬกสาฏกทรง พยากรณ์สุบินนิมิต16 ประการนางกาลียักษิณีนางจิญมาณวิกา
ถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ เป็นต้น

 

ในส่วนพระสูตรนั้นมีจำนวนมากที่สำคัญ ๆ เช่น มหามงคล สูตร, ธชัคคสูตร, ทสธัมมสูตร, สาราณียธรรมสูตร, อหิราชสูตร, เมตตานสังสสูตร, คิริมานนทสูตร,ธัมมนิยามสูตร, อปัณณกสูตร, อนุตตริยสูตร, พลสูตร, มัคควิภังคสูตร, โลกธัมมสูตร, ทสนารถกรณธัมมสูตร, อัคคัปปทานสูตร, ปธานสูตร, อินทริยสูตร, อนริยสูตร และสัปปุริสธัมมสูตร

 
   
สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป
 

สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป
เป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่แม้แต่อัครสาวกไม่สามารถแสดงได้ โดยปาฏิหาริย์ที่เกิดเป็นลักษณะคู่ คือมี 2 เหตุการณ์ อันประกอบไปด้วย  การปราบทิฏฐิพวกเดียรถีย์ภายใต้ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์ และการเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่ 2 หรือดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค์

 
   
บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 

บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เดิมทีชื่อนายสุทัตตะ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี เนื่องจากความที่เป็นคนใจบุญสุนทาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกยาก ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นได้พบกับพระพุทธองค์  เมื่อครั้งเดินทางไปทำมาค้าขายที่เมืองราชคฤห์ และได้เลี้ยงภัตตาหารแก่พระพุทธศาสดา พร้อมได้สดับรับฟัง พระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4จนบรรลุโสดาปัตติผล จนกระทั่งได้อาราธนา พระพุทธองค์ไปประทับที่เมืองสาวัตถี โดยได้ทำการ ซื้อพื้นที่สวนของเจ้าเชตมาสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นที่มาของชื่อวัด และทำให้มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี อุบาสกผู้คอยอุปัฏฐากพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นอุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน  ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวหลงเหลือเพียง อาคารก่ออิฐสูงเท่าตึก 2 ชั้นมีบันไดขึ้นไปถึงยอดตรงกลางที่เป็นห้องโถงใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของมหาเศรษฐีในการสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร

 
   
บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้านของปุโรหิต
 

บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้านของปุโรหิต
บิดาของพระสาวกที่มีชื่อเสียงในเมืองสาวัตถีการ โปรดองคุลีมาลของพระพุทธ เจ้าครั้งนี้ถือว่า เป็นการที่พระพุทธเจ้าผจญมารได้รับชัยชนะครั้งที่ 4 จาก 8 ครั้ง อันปรากฏตามพระชัยมงคลคาถาอันมี ใจความดังนี้ อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตังธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ” อันมีความหมายว่า พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง 3 โยชน์จึงขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ บ้านบิดาขององคุลีมาลนั้น มีลักษณะเป็นเนินสูง เป็นอาคารอิฐก่อ มีโพรงเป็นช่องทางทะลุไปข้างบนได้ด้านบนมีห้องกว้างปิดทึบสี่ด้าน  ด้านซ้ายมือของด้านบนถูกเปิดโล่งถึงยอดอาคาร แต่ตามหลักฐานที่สันนิษฐานนั้นว่าน่า จะเป็นสถูปมากกว่าที่พักอาศัยและสามารถเชื่อมเรื่องราวของสถานที่  ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

 

แก่พระสาวกองค์หนึ่งที่เคยเข่นฆ่าผู้คนถึง999ชีวิตตัดนิ้วมือมาร้อย เป็นมาลัยคล้องคอจนกระทั่งมาพบพระพุทธองค์ ทรงเทศน์โปรดจนบรรลุเป็นพระอรหันต์

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมืองสาวัตถี
  วัดบุปผาราม
เป็นอารามที่มีนางวิสาขา มหาอุบาสิกาสร้างถวายซึ่งในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสลับกับวัดเชตะวันมหาวิหาร ในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี ปัจจุบันวัดแห่งนี้เหลือเพียงซากฐานปรักหักพัง อันเนื่องมาจากขาดการดูแล และซากโบราณสถานได้พังทลายและไหลไปตามแม่น้ำอจิรวดี
 

แม่น้ำอจิรวดี
หนึ่งใน 5 แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียหรือ “ปัญจมหานที”ซึ่งแม่น้ำอจิรวดี ในปัจจุบัน เรียกว่า แม่น้ำรภดี (Rapti River) ที่ไหลผ่านเมืองสาวัตถีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

 

เมืองปิปราห์วา (กรุงกบิลพัสดุ์แห่งใหม่ในประเทศอินเดีย)
ตั้งอยู่ในเส้นทางระหว่างลุมพินี– เมืองสาวัตถี อยู่ห่างจากด่านโสเนาลี (ชายแดนข้ามอินเดีย – เนปาล) ประมาณ 50 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ ทางวิชาการยังไม่สามารถสรุปข้อสันนิษฐานต่างๆได้ เนื่องจากในอดีตได้มีการขุดพบมีลักษณะอาคาร 2 หลัง สร้างประมาณ 100 ปีก่อนพุทธกาล เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมมีห้องใหญ่น้อยไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง ตรงกลางเป็นลานกว้าง ที่สถานที่แห่งนี้นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกอักษรพราหมีว่าเป็น กบิลพัสดุ์สังฆา-ราม และสถานที่ใกล้กันนั้น ณ หมู่บ้านปิปราห์วา ได้ค้นพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางฝั่งอินเดียเชื่อว่าเป็นเมืองที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ศากยะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ และพระเจ้าอโศกมหาราช และพระพระเจ้ากนิษฐกะแห่งราชวงศ์กุษานทรงบูรณะขยายเพิ่มเติม พระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ เป็นส่วนที่ทางรัฐบาลอินเดียได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาทรงโปรดฯให้ประดิษฐานไว้ ณ พระบรมมหาราชวัง และแบ่งมาประดิษฐาน ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศ

   

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวสาวัตถี,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสาวัตถี,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวสาวัตถี,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสาวัตถี,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวสาวัตถี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสาวัตถี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวสาวัตถี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสาวัตถี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย |