หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวVaranasi ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองVaranasi ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

ข้อมูลท่องเที่ยว Varanasi

ข้อมูลทั่วไปเมืองพาราณสี
 

เมืองพาราณสี ซึ่งเมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี ซึ่งเป็นเมืองที่สถิตย์ขององค์พระศิวะที่มีชื่อเสียงทางด้านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูมาอย่างยาวนานบนแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อในการอาบน้ำล้างบาป ตามทรรศนะคติพราหมณ์ตราบจนถึงปัจจุบัน สำหรับศาสนาพุทธเมืองพาราณสียังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่หลากหลายประเทศมีการส่งพระสงฆ์มาศึกษาพระธรรมวินัยในยุคปัจจุบันในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผู้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ขอให้ชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกายวาจาใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ำล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ ถ้าประพฤติอยู่ในสุจริตแล้ว แม้น้ำดื่ม น้ำอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย อนึ่ง ถ้าน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้จริงและอำนวยผลให้ผู้ลงไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์เพราะอาศัยอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดเวลาเมืองพาราณสียังเป็นเมืองหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราช ดำเนินมาเยือน ครั้นที่พระองค์ทรงเสด็จมาประเทศอินเดีย เมื่อปีพุทธศักราช 2414 ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้ 19 พรรษา โดยเมืองที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนั้นประกอบด้วย กัลกาตา เดลี อักรา คอนปอร์ ลักเนาว์มุมไบ และพาราณสี โดยใช้เวลาถึง47 วัน เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศราชของประเทศอังกฤษ อีกทั้งพระองค์ยังให้ความสนพระทัยในด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การคมนาคม โดยเฉพาะการรถไฟและเกี่ยวกับเรื่องการทำโรงกษาปณ์ เป็นต้น โดยหลังเสด็จฯกลับจากอินเดีย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทเวลากับการเร่งปรับปรุงบ้านเมือง และดำเนินวิเทโศบายกับชาติอาณานิคมซึ่งรุมล้อมอยู่รอบบ้านอย่างระมัดระวัง โดยไม่เสด็จฯต่างประเทศอีกเลยถึง 24 ปี

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองพาราณสี
 

สารนาถ
ซึ่งอยู่ในเขตเมืองพาราณสี ในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” อันเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5 และเป็นสถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 
   
เจาคัณฑีสถูป
 

เจาคัณฑีสถูป
เป็นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวคีย์ทั้ง 5เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือนและสามารถทำให้อัญญาโกณ ฑัญญะบรรลุอรหันตผลซึ่งสถูปแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ต่อมาได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยคุปตะ และมีการปรับเปลี่ยนผังของสถูป จากเดิมมาเป็นแบบรูปทรง 8 เหลี่ยมโดยจักรพรรดิ์ อัคบาร์แห่งราชวงศ์โมกุลพระอัยกา (ปู่) ของจักรพรรดิ์ชาห์จาฮัน ผู้สร้างตำนานประติมากรรมแห่งความรักอันเป็นนิจนิรันดร ทัชมาฮาล (TajMahal) เพราะในอดีตพระบิดาของพระองค์ จักรพรรดิ์หุมายันได้เสด็จลี้ภัยมายังสถานที่แห่งนี้

 

พระมูลคันธกุฎี
กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกล่าว

 
   
ธัมเมกขสถูป
 

ธัมเมกขสถูป
สถูปที่สร้างเพื่ออุทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ซึ่งเห็นธรรมเป็นท่านแรกสถูปแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเมาริยะเป็นทรงกลมแบบบาตรคว่ำมีความสูงจากฐาน 42 เมตร ภายหลังจากสถูปองค์เก่าถูกทำลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2337

 
   
ธัมมราชิกสถูป
 

ธัมมราชิกสถูป
เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรก หลังจากทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วธัมมราชิกสถูปสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในสถาน
ที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประทับแสดงทุติยเทศนาคือ“อนัตตลักขณสูตร”โปรดแก่ปัญจวัค คีย์ ทั้ง5หลังจากวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คือพระสูตรว่าด้วย  การหมุนกงล้อแห่งพระธรรม  อันเป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนาและในวันแรม ค่ำเดือน 8พระพุทธองค์ได้ ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดแก่ปัญจวัค คีย์ทั้ง 5ทำให้ทั้งหมดได้เข้าใจชัดเจนถึงความเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวตนถาวรเที่ยงแท้ของขันธ์ ของสังขารธรรม ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 สามารถเพิกถอนอุปทาน อาสวะในจิตของตนได้และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลกใน ที่สุด

 

พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ โดยสิ่งที่น่าสนใจประกอบไปด้วย หัวเสาอโศก พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สร้างขึ้นในสมัยคุปตะ ช่วงศตวรรษที่ 4

 

ล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา สายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียมาแต่โบราณกาล

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
https://www.flickr.com/photos/richardlamprecht/sets/72157633104102602

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวVaranasi,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองVaranasi,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวVaranasi,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองVaranasi,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวVaranasi ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองVaranasi ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวVaranasi ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองVaranasi ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย |