Package

แพ็กเกจพม่า 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
แพ็กเกจพม่า 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)
 • ประเทศ : พม่า
 • เมือง : ย่างกุ้ง
 • ระยะเวลาเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2563
 • รหัสสินค้า : GQRGN-PK02

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 14 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

โปรดเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

รถรับส่ง

กิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

DAY 1 ย่างกุ้ง-สนามบินมิงกาลาดง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดงาทัตยี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง
  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง
(เวลาพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน
  นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ  เชื่อกันว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ จากนั้นขอพร เทพกระซิบ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน
  นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
  นำท่านนมัสการ มหาวิชยเจดีย์ มีความเชื่อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น
  นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
   โรงแรม Park royal  Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
DAY 2 วัดบารมี-เจดีย์กาบาเอ-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊กะส่าน-สนามบินมิงกาลาดง
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) Parami สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
  นำท่านสักการะ เจดีย์กาบาเอ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ 
  นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุ้ง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต อาทิเช่น ผ้าถุง ทานาคา หยก ฯลฯ
  นำท่านชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินมิงกาลาดง

 


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
  (ต้องใช้รถไม่เกิน10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  5.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
  6.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
  2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
  3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
  4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
  5.ค่าประกันการเดินทาง
  6.ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 บาท/วัน/ท่าน จำนวน 2 วัน รวมเป็น 400 บาทต่อท่าน
  7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
  2. การชำระค่าบริการ
  กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3. การยกเลิกการเดินทาง
  3.1 การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
  3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

Sign In Qetour