Package

กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : สุราษฎร์ธานี
 • เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2564
 • รหัสสินค้า : QEWTSUR-PK001

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 14 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

 

Day 1 แพภูตะวัน -เขาสามเกลอ-กุ้ยหลินเมืองไทย-ถ้ำปะการัง - ชมพระอาทิตย์ตก
09.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ออฟฟิตแพภูตะวัน พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือ
10.00 น. เดินทางโดยเรือหางยาว( แบบจอย ) มุ่งหน้าสู่แพภูตะวัน
10.30 น. เดินทางถึงแพภูตะวัน เข้า check-in ที่แพภูตะวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 น รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น. พร้อมเดินทางสู่ ทะเลสาบมรกตเขื่อนรัชประภา ชมธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำสลับกับแนวขุนเขา หินปูนที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกับภาพเขียน แวะสัมผัสความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย”  ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความประทับใจ จากนั้นนำท่านเข้าสัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำและภูเขา ล่องแพไม้ไผ่ ตลอดการเดินทางเท้าเข้าไป ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วย กอไผ่ลำใหญ่ อีกทั้งต้นไม้สูงใหญ่นานาชนิด หลังจากนั้นท่านจะได้พบถ้ำปะการังที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยเป็นรูปเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุกว่า250-400ล้านปีในหินปูน สามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
17.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท อ้อมกอดแห่งขุนเขา และสายน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับการพายเรือคายัคซึ่งทางรีสอร์ทมีไว้บริการ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น
ที่พัก แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท ( ห้องพัดลม )
 Day 2  Morning safari ยามเช้า
06.30น.  Morning safari ดูวิถีชีวิตของสัตว์ ชมหมอกและสูดอากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์
จากนั้นนำท่านกลับที่พัก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพคีรีวาริน 
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติ (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.  อำลาที่พัก แพภูตะวัน จัดเก็บสัมภาระลงเรือมุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 
11.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
แพภูตะวัน บ้านไม้เรือนกระจก  2-3 ท่าน 3,200 บาท
แพภูตะวัน บ้านแคปซูล 2-3 ท่าน 3,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

**กรณีต้องการรถรับส่ง สนามบินสุราษฏร์ – ท่าเรือ กรุณาสอบถาม**ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. ที่พัก ภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
  5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  การยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

  ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
  1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
  3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
  4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
  5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด

Sign In Qetour