Package

แพ็กเกจกัมพูชา พนมเปญ เสียบเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
แพ็กเกจกัมพูชา พนมเปญ เสียบเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ประเทศ : กัมพูชา
 • เมือง : พนมเปญ
 • ระยะเวลาเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2563
 • รหัสสินค้า : GQREP-PK02

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 14 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

โปรดเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

รถรับส่ง

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

DAY 1 สนามบินพนมเปญ-วัดพนมเปญ-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล-วัดพระแก้ว(เจดีย์เงิน)-คุกตวลสเลง –ตลาดซาทะไม
  เดินทางถึง สนามบินโปเชนตง เมืองพนมเปญ ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน โดยจะชูป้ายรับเป็นชื่อของท่าน
  นำท่านชม วัดพนม (Phnom Temple) เป็นวัดที่มีความสำคัญมากของกัมพูชา
  นำท่านชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอิสระภาพที่หลุดพ้นจากชาวฝรั่งเศส
  นำท่านชม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace) หรือคนไทยเรียก "พระราชวังเขมรินทร์"
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  นำท่านชม วัดพระแก้ว หรือ เจดีย์เงิน นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร
  นำท่านชม คุกตวลสเลง(Tuol Sleng Genocide Museum) อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมรแดง
  นำท่านแวะซื้อของท้องถิ่นที่ ตลาดซาทะไม (Central Market) สินค้าราคาถูก
  รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
  โรงแรม V Hotel Phnom Penh หรือเทียบเท่า 4 ดาว
DAY 2 พนมเปญ-เสียมเรียบ-นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม-ทะเลโตนเลสาบ -ชมโชว์ระบำอัปสรา
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียบเรียบ ใช้เวลาประมาณ 5-6 ขั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ
  นำท่านล่องเรือ โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบน้ำจืด
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) พร้อมชมโชว์อัปสรา การแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนช้อย
  พักโรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 DAY 3 ปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม-นครวัด –สนามบินเสียมเรียบ
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
  นำท่านชม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายศรี หมายถึง ปราสาทแห่งสตรี
  นำท่านสู่ นครธม(Angkor Thom) จากนั้นชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว้
  นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนา ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
  นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกด้วย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
  (ต้องใช้รถไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  3.ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  5.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
  6.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ
  2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
  3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
  4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเข้ากัมพูชา **สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา หากกรณีลูกค้า ถือพาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง**
  5.ค่าประกันการเดินทาง
  6.ค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 5 เหรียญดอลล่าสหรัฐ/คน/วัน จำนวน 3 วัน รวมเป็น 15 เหรียญดอลล่าต่อท่าน
  7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
  2. การชำระค่าบริการ
  กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3. การยกเลิกการเดินทาง
  3.1 การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
  3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด


  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

   

Sign In Qetour