Package

แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ 1 วัน

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ 1 วัน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : ตราด
 • เดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม 2564
 • รหัสสินค้า : QEWTTRD-PK007

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (1 วัน )

DAY 1 ดำน้ำ-เกาะยักใหญ่-หาดศาลเจ้า-เกาะมะปลิง-เกาะยักษ์เล็ก-เกาะคลุ้ม
XX.XX น. รับท่าน ณ ที่พัก*(เกาะช้าง) นำท่านร่วมกิจกรรมดำน้ำ (แบบจอยคณะ)
  กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เต็มวัน ตะลุยหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ ชมทุ่งปะการังสีน้ำเงิน เกาะยักษ์เล็กว่ายน้ำท่ามกลางหมู่ปลาและดอกไม้ทะเล เกาะมะปลิงชมรังปลานีโม่สายพันธุ์อินเดียแดง อิสระ เดินชมหาดทรายศาลเจ้า พร้อมกิจกรรมตกปลาเกาะคลุ้ม
  หมายเหตุ* รถรับ-ส่ง (ระยะทางจากพัก ไม่เกิน หาดทรายขาว)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

เมนู

-น่องไก่ทอด

-ต้มยำไก่น้ำใส

-ไข่เจียว

-ข้าวสวย

-ผลไม้ (ตามฤดูกาล)

*รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 กิจกรรมดำน้ำ - เกาะยักษ์ใหญ่  ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 40 นาที
- หาดศาลเจ้า รับประทานอาหารและเดินหาด ใช้เวลาทำกิจกรรม 30 นาที
- เกาะมะปลิง ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 30 นาที
- เกาะยักษ์เล็ก  ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 45 นาที
- เกาะคลุ้ม ดำน้ำดูปะการัง และตกปลา ใช้เวลาทำกิจกรรม 45 นาที
 หมายเหตุ  โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

กรุณาตรวจสอบวันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

 ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราบริการนี้รวม

  1. รถรับ-ส่ง (ระยะทางจากพัก ไม่เกิน หาดทรายขาว)
  2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  3. ประกันภัยทางทะเล (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
  4. อุปกรณ์ ดำน้ำตื้น
  5. อุปกรณ์ ตกปลา
  6. อุปกรณ์ชูชีพ

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1.ค่าธรรมเนียมค่าอุทยานฯ 40 บาท คนไทย / ต่างชาติ 200 บาท / คน
  2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
  4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
  5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

   

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

  1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงิน
  2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน  เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

   

  การยกเลิกการเดินทาง

  1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  2.
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดชำระเงิน และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  **กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  **โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

Sign In Qetour