Package

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

โดย Quality Express Co.,ltd. (ratchada)
บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิววีซ่าให้
 • ประเทศ : อังกฤษ
 • เมือง : ลอนดอน
 • เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2566
 • รหัสสินค้า : QEQQGBR-PK001

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (1 วัน )

บริการรับยื่นวีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อังกฤษ ประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยียนชั่วคราว (Standard Visitor Visa)
เป็นวีซ่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติ ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก

ระยะเวลาดำเนินการ : 
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ
หมายเหตุ ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่า อังกฤษ ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

 

ค่าบริการวีซ่า :  9,900 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเปิ้ล 061-408-1606      คุณหมิง 081-824-8336
คุณแอน 090-888-0598     คุณต่าย 089-559-5329
คุณแซมมี่ 081-931-1628   คุณโอ๋ 089-936-5465  ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราค่าบริการรวม
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวในการยื่นเอกสารขอวีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

Sign In Qetour