Package

แพ็กเกจ กระบี่ ดี๊ดี ซื้อ1แถม1.... 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจ กระบี่ ดี๊ดี ซื้อ1แถม1.... 2 วัน 1 คืน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : กระบี่
 • ระยะเวลาเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2563
 • รหัสสินค้า : WTKBV-PK002

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 1 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

โปรดเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

รถรับส่ง

กิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

DAY 1 ลูกค้าเดินทางเข้าสู่ที่พักเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ แต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน
DAY 2 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1. ทัวร์ ล่องเรือยอร์ชสดหรูชมพระอาทิตย์ตกดิน (เวลา 15.00 น. – 19.00 น.) ล่องเรือหรู ชมความสวยงามของปากน้ำกระบี่ป่าโกงกางอนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือสำราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่เลย์ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
หมายเหตุ : ให้บริการ วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ เท่านั้น

2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.) ชมอ่าวมาหยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชมทะเลในที่อ่าวมาปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนแช่ร้อนที่น้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ
จบจากทัวร์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
   

 

 Hotel  Class  Location  ราคาต่อแพ็ค  ราคาห้องพักเพิ่ม/คืน  Remark
Srisawara Casa
(ศรีสวารา คาซา)
 3 ดาว  ตัวเมือง  2,999  1000  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Blue Sotel Krabi 
(บลูโซเทล กระบี่)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300 ก.ค.- 31 ต.ค.63
Srisuksant Resort 
(ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Sugar Marina 
(ชูการ์ มารีนา)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Dusit D2 
(ดุสิต ดีทู)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Red Ginger 
(เรด จินเจอร์)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63

 


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. ที่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
  3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
  5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  การยกเลิกการเดินทาง
  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

  ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
  1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
  3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
  4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

Sign In Qetour