Package

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ด้วย กัญ โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ 3 วัน 2 คืน สัมผัสโอโซนที่ดีอันดับ 7 ของโลก ไปชม กัญ พัก 5-Star Mövenpick Resort Khao Yai 2 คืน

โดย Thann Global Travel
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ด้วย กัญ โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ 3 วัน 2 คืน สัมผัสโอโซนที่ดีอันดับ 7 ของโลก ไปชม กัญ พัก 5-Star Mövenpick Resort Khao Yai 2 คืน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : นครราชสีมา
 • เดินทาง : ตุลาคม - มีนาคม 2565
 • รหัสสินค้า : QETHANCMI-PK003

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

จุดนัดพบ

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - Mövenpick Resort Khao Yai
07.00  น.นัดพบคณะที่จุดนัดพ
08.00  น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้   นานาพันธุ์ พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆที่สร้างความสนุกและตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัส

โซนที่เปิดให้บริการอยู่ได้แก่

 • ขี่ม้า
 • ร่อนทอง
 • วัวกระทิง
 • ป้อนนมหมู
 • ให้อาหารม้า
 • แต่งชุดคาวบอย
12.00น.อาหารกลางวันที่ร้าน
บ่ายให้ท่านได้เพลินเพลินกับกิจกรรมภายในไร่ทองสมบูรณ์ ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าพักที่ Mövenpick Resort Khao Yai(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่พักสูดหรู ท่ามกลางธรรมชาติ ดุจดั่งปราสาทในเทพนิยาย บนเนื้อที่กว่า 1,300  ไร่
ค่ำอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เข้าพักที่โรงแรม ห้องพักแบบ Executive Deluxe Room/ขนาด 55 ตร.ม
วันที่สองของการเดินทาง - Mövenpick Resort Khao Yai - รักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว
เช้าอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 จากนั้นนำท่านสู่รักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปกัญชา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (นำใบกัญชามาปรุงอาหาร ให้เป็นเมนูอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย) ภายในฟาร์ม
บ่ายชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรกัญชา สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00  น.อาหารค่ำด้วยเมนูกัญชาสุดพิเศษ
 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง - Mövenpick Resort Khao Yai - ฟาร์มโชคชัย - กรุงเทพฯ
เช้าอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00  น.เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 
12.00  น.อาหารกลางวันที่ฟาร์มโชคชัย
 นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย เพลิดเพลินกับกิจกรรม สัมผัสวิถีชนบทตามแบบฉบับชาวตะวันตก ท้องทุ่งกว้างไพศาลปลดปล่อยคุณให้หลุดพ้นจากวิถีของคนเมือง ผ่อนคลายกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำกิจกรรม รีดนมวัว นั่งรถชมไร่ และชมการแสดงคาวบอย


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์
  แพ็กเกจนี้รวม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
  • ค่าทิปไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ
  • ค่าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
  • น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าบริการห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) (Executive Deluxe Room)
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (*เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนด *)

  แพ็กเกจทัวร์ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม และอาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากแพ็กเกจ

  เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์
  เมื่อท่านฯ ตกลงที่จะเดินทางตามเส้นทางโปรแกรมที่ท่านฯ ได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว 
  เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง โปรดสำรองการเดินทางโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการ 50% หรือเต็มจำนวน
  2. บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
  3. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการเต็มจำนวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบ INVOICE
  4. หากท่านฯ ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไขและ  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  5. หากท่านฯ ออกเดินทางกับคณะไปแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านฯสละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
  6. หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จราจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการ ที่พักสถานที่ต่างๆ หรือเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเที่ยวเป็นสำคัญ
  7. การยกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่ามัดจำและค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณี ใดๆ

Sign In Qetour