ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : 02-246-5888,02-277-1111

บริการรับยื่นเอกสารอิสราเอล (ISRAEL)

Code
: QEQQISR-PK001
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: จอร์แดน-อิสราเอล
ระยะเวลา
: 1 วัน 1 คืน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิวให้

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นเอกสารอิสราเอล

 

ประเภทท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน/ธุรกิจ
     สำหรับผู้ที่เดินทางไปอิสราเอลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติเท่านั้น

 

ระยะเวลาดำเนินการ :  

- ทราบผลประมาณ 15 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเอกสาร

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นเอกสารอิสราเอลให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นเอกสารเพื่อทำงานหรือคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

 

ค่าบริการวีซ่า : 3,500 บาท

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิสราเอล
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ยื่นประมาณ 15 วันทำการ
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รับทราบตั้งแต่ที่ท่านทำการจองทัวร์เข้ามา เพื่อทำการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้งนี้**

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**

1.    หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง(สำเนาพาสปอร์ต) ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด

2.    รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 5 x 5.5 ซม.ขนาดใบหน้า 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 


3.    สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

4.    หลักฐานการทำงาน  
-    เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-    เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และต้องระบุวันลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต )

5.    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

 

6.    ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ

7.    เอกสารการจองโรงแรม ระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

8.    แผนการเดินทาง (Itinerary) เป็นภาษาอังกฤษ

9.    ประกันการเดินทาง คลอบคลุมการเดินทางไปกลับ


เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

 

เงื่อนไข

Overview

อัตราค่าบริการรวม

  1. ค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารและจองคิว 
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. เจ้าหน้าที่ดูแล ณ วันยื่นวีซ่า
  6. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ

 

รหัส : QEQQISR-PK001