ฉงชิ่ง - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกพิเศษที่สุดในโลก - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) - อู่หลง - อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า (รวมรถอุทยาน ลิฟต์ รถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว – อุทยานเขานางฟ้า – 
(รวมรถไฟเล็ก) - หนานซวน - จินฝอซาน (รวมรถกอล์ฟ กระเช้า) - ถ้ำโบราณ - พระอรหันต์ 500 องค์ - ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ฉงชิ่ง - เฉิงตู - นั่งรถไฟความเร็วสูง 
- ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง๊อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซี - แพนด้ายักษ์
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ฉงชิ่ง เฉิงตู อู่หลง จินฝอซาน เล่อซาน ง๊อไบ๊ 6วัน4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

รหัสทัวร์
: QESBTCKG-FD002
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai AirAsia
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เฉิงตู ฉงชิ่ง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ฉงชิ่ง - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกพิเศษที่สุดในโลก - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) - อู่หลง - อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว – อุทยานเขานางฟ้า – (รวมรถไฟเล็ก) - หนานซวน - จินฝอซาน (รวมรถกอล์ฟ+กระเช้า) - ถ้ำโบราณ - พระอรหันต์ 500 องค์ - ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ฉงชิ่ง - เฉิงตู - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง๊อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่ - เฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซี - แพนด้ายักษ์
DMK
- -
CKG
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
TFU
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTCKG4NTFUFD240823
23 ส.ค. 256728 ส.ค. 2567

23,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD240918
18 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241012
12 ต.ค. 256717 ต.ค. 2567

27,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241018
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

27,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241019
19 ต.ค. 256724 ต.ค. 2567

27,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241026
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567

26,900

ติดต่อเรา
SBTCKG4NTFUFD241101
01 พ.ย. 256706 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241102
02 พ.ย. 256707 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241108
08 พ.ย. 256713 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241116
16 พ.ย. 256721 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241122
22 พ.ย. 256727 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241123
23 พ.ย. 256728 พ.ย. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241129
29 พ.ย. 256704 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241130
30 พ.ย. 256705 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241205
05 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241207
07 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241213
13 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 2567

25,900

จอง
SBTCKG4NTFUFD241214
14 ธ.ค. 256719 ธ.ค. 2567

25,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 03.00 น.

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน * รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน

  06.10 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉงชิ่ง ประเทศจีน สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD556 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  10.20 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง เมืองมหาอำนาจทางด้านอุตสาหกรรม การค้า คมนาคม และการศึกษาของภาคตะวันตกที่สำคัญของประเทศจีนมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อปัจจุบันยกระดับเป็นมหานครใหญ่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ที่สำคัญเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฉงชิ่ง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
  จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟทะลุตึก เป็นรถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลีจื่อจากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟทะลุตึก เป็นรถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลีจื่อป้า (Liziba Station) ทะลุตึก19ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชน รถไฟฟ้าสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องรื้อถอนตึกดังกล่าว โดยสถานีหลีจื่อป้าใช้พื้นที่เพียงชั้น 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงรบกวน เนื่องจาก ผ่านการออกแบบให้สามารถลดเสียงการทำงานด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ทำให้เสียงของรถไฟฟ้าสายนี้ดังเท่าเครื่องล้างจาน (ประมาณ 75.8 เดซิเบล)
  จากนั้นนำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฉงชิ่งที่มีลักษณะพิเศษในการก่อสร้าง โดยมีการผสมผสานลักษณะเด่นของศิลปะในยุคราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งสีสันและรูปแบบการจัดวางโครงสร้างอันโดดเด่น รวมถึงยังมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะจำลองมาจากหอฟ้าเทียนถานในเมืองปักกิ่ง ปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และเป็นโรงละครของประชาชนที่สามารถบรรจุคนได้กว่า 4,000 คน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่อยู่ท่าม กลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

  ที่พัก

  ZHONGKE YIYUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  Optional Tour โชว์ IMRESSION WULONG ราคาท่านละ 300 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

  IMRESSION WULONG เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่มเงิน กว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอู่หลง ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีหุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง เป็นเป็นเวทีกลางแจ้งที่เล่นในหุบเขา มีพื้นที่การแสดงที่สามารถจุผู้ชมได้ 2,000 คน ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 70 นาที
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์แก้ว+รถแบตเตอรี่) มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก
  นำท่านสู่ ระเบียงแก้ว จุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียออกแบบโดยผู้เชียวชาญกว่า 20 คนจากทั้ง ในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4)
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็กชมอุทยาน) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน มีบรรยากาศสวยงามและมีพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยความสวยงามที่โดดเด่นของที่นี่ และเป็นอุทยานที่ประกอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจีทั้งผืนป่า รายล้อมด้วยภูเขารูปทรงแปลกตา หญ้าที่นี่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี และในฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นลานหิมะขนาดใหญ่ กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 4 อย่างที่พบได้ในที่นี่ที่เดียว
  จากนั้นท่านเดินทางสู่ หนานซวน ( จีน : Namcheon ; Pinyin : Nánchuān ) เป็นอำเภอและอดีตมณฑลฉงชิ่งประเทศจีน มีพรมแดนติดกับจังหวัดMay Guizhouไปทางทิศใต้

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

  ที่พัก

  Days Hotel & Suites by Wyndham Hengan Chongqing HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ จินฝอซาน (รวมรถอุทยานและกระเช้า) เทือกเขาจิฝอซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาต้าโหลว ความสูง 2,238 เมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ในเขตหนานซวน นครฉงชิ่ง ภูเขาลูกนี้มีความหลายหลายทางพันธุ์พืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด ภูเขาจิฝอ มีชื่อเรียกว่า ภูเขาพระพุทธรูปทองคำ เนื่องจากแสงแดดที่ส่องไปตามแนวหน้าผาสูง 300 เมตร ในช่วงพระอาทิตย์ตกทำใหดูเหมือนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ส่องแสงสีทองอร่ามอยู่บนผา ผสานด้วยผืนป่าที่ครอบคลุม 95 % ที่นี่จึงถูกยกเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ระดับ 5A และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2014
  จากนั้นนำท่านชม ถ้ำพระโบราณและพระอรหันต์ 500 องค์ ซึ่งเป็นห้องโถงธรรมชาติกว้าง 4.6 หมื่น ตรม. มีหินก้อนใหญ่หล่นลงมาจากเพดานรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปเลยได้ชื่อว่าถ้ำพระในถ้ำประดิษฐานองค์พระพุทธรูปและองค์พระโพธิสัตว์ ชมวิวธรรมชาติที่สวยงดงามยิ่งของจินฝอซานตามทางเดินเลียบหน้าผาที่สูงชัน ดื่มด่ำกับบรรยากาศ (ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคมของทุกปี ชมความงดงามของดอกกุหลาบพันปีที่จะเบ่งบานเต็มภูเขาจินฝอซานสวยงามสุดแสนโรแมนติก)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
  จากนั้น นั่งกระเช้า+รถอุทยาน ลงเขา นำท่านเดินทางกลับสู่ นครฉงชิ่ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  เดินทางถึง “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดีอีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟางเป่ย เป็นจัตุรัสที่ให้ผู้คนสามารถมาเดินท่องเที่ยว ถึงจะทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจากเกือบตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของฉงชิ่ง ก็เลยกลายเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมทุกอย่างให้อยู่ในที่เดียว โดยใจกลางของย่านนี้จะมีอนุสาวรีย์ตั้งสูงอยู่ โดยเรียกว่า “อนุสาวรีย์ปลดแอกประชาชน” โดยเขาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของประเทศจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ จึงมีความเก่าแก่รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่เราสามารถศึกษาได้จากย่านแห่งนี้

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

  Optional Tour ไฮไลท์ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวฉงชิ่งตอนกลางคืน ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงาม ชมแสงไฟสว่างไสวจากตึกหงหยาต้งในยามค่ำคืน ใช้เวลาในการล่องเรือ 1.30 ชั่วโมง 200 หยวน/ท่าน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

  ที่พัก

  Shengming International Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมือง เฉินตู (เดินทางโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง) เฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ที่อุดมสมบูรณ์ มีประชากรราว 14 ล้านคน เมืองเฉิงตูนั้นนอกจากจะเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร การศึกษา การคมนาคม และอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ยังพรั่งพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมโบราณ และศิลปะที่หลากหลายที่สืบทอดมายาวนานนับพันปี คู่ขนานไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะพบเห็นได้ที่เมืองเฉิงตู

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
  นำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล สักการะ หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตรพระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุด ในโลก สูงถึง 71 เมตร
  นำท่านเที่ยวชม วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ เดิมชื่อว่าฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัราชวงศ์หมิง เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ซึ่งเป็นความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบภูเขาฟ่งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงได้ ได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดฮุ่ยจงถังมาเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน ได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
  จากนั้นเดินทางสู่ วัดฝูหู่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าจุด ๆ นี้มักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในละแวกนี้ วัดถูกสร้างขึ้นในสมัยซ่งใต้ ถือเป็นวัดที่มีโครงสร้างทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาบริเวณเขาง้อไบ๊

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

  ที่พัก

  CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 12)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนที่มีบ้านเมืองแบบจีนโบราณ ทำให้เห็นถึงบรรยากาศเหมือนเดินในหมู่บ้านหนังจีนสมัยก่อน ถนนยาวประมาณ 550 เมตร มีร้านค้ามากมายที่ตกแต่งอยู่ในบ้านหลังเก่าของจีนมีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ มากมาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
  จากนั้นนำท่านสักการะ วัดต้าฉือ ซึ่งอยู่บริเวณติดกันกับถนนไท่กู๋หลี ซึ่งวัดเก่าแก่แห่งนี้แต่เดิมพระถังซำจั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป นำท่านเที่ยวชม ถนนไท่กู๋หลี ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ใครชอบสไตล์จีนโมเดิร์น
  นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ มีช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรง ภาพยนตร์จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้ายี่ห้อดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชุนซี ย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัย ทั้งสินค้า แบรนด์เนมและช้อปเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงร้านขายของกินมากมาย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านได้
  นำท่านชมจุดเชคอินที่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก (IFS BUILDING) แพนด้าอ้วนน่ารักกำลังปีนป่ายตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ใจกลางเมืองเฉิงตู

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) เมนูพิเศษหม้อไฟ
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
 • 02.50 น.

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD563 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  05.00 น.

  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
    3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
    3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม

1.      ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.      ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.      เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ตามสายการบินกำหนดที่ 20 กิโลกรัม / ท่าน / จำกัดท่านละ 1 ใบ

6.       ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.      ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้

จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2.   ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ*

สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม

6.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7.      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

SBTCKG4NTFUFD240823

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 28 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-08-23 2024-08-23 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-08-28 2024-08-28 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD240918

เดินทางวันที่ 18 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-09-18 2024-09-18 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-09-23 2024-09-23 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241012

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-12 2024-10-12 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-17 2024-10-17 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-18 2024-10-18 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-23 2024-10-23 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241019

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-19 2024-10-19 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-24 2024-10-24 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-26 2024-10-30 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-31 2024-10-31 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241101

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-01 2024-11-01 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-06 2024-11-06 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241102

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 07 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-02 2024-11-02 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-07 2024-11-07 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241108

เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-08 2024-11-08 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-13 2024-11-13 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241116

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-16 2024-11-16 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-21 2024-11-21 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241122

เดินทางวันที่ 22 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-22 2024-11-22 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-27 2024-11-27 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241123

เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-23 2024-11-23 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-28 2024-11-28 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241129

เดินทางวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 04 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-29 2024-11-29 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-04 2024-12-04 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241130

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-30 2024-11-30 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-05 2024-12-05 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241205

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-05 2024-12-05 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-10 2024-12-20 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241207

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-07 2024-12-07 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-12 2024-12-12 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241213

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-13 2024-12-13 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-18 2024-12-18 02:50 - 05:00 avatar-img FD563

SBTCKG4NTFUFD241214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 19 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-14 2024-12-14 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-19 2024-12-19 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
รหัสทัวร์ : QESBTCKG-FD002