<br> เที่ยว 2 เมือง
<br> พักดี 4 ดาว
<br> เมนูพิเศษ ! เป่าฮื้อ ไวน์แดง
<br> สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian
<br> ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมความเป็นสิริมงคล
<br> ชม PONTO SQUARE ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่
 • : 02-246-5888,02-277-1111

มาเก๊า จูไห่ ลาสเวกัสแห่งเอเชีย (พัก 4 ดาว) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Macau (NX)

รหัสทัวร์
: QEGO1MFM-NX002
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Air Macau
ระยะเวลา
เส้นทาง
: มาเก๊า

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


เที่ยว 2 เมือง
พักดี 4 ดาว
เมนูพิเศษ ! เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมความเป็นสิริมงคล
ชม PONTO SQUARE ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่
BKK
- -
MFM
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
MFM
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1MFM2NMFMNX240726
26 ก.ค. 256728 ก.ค. 2567

13,900

เต็ม
GO1MFM2NMFMNX240727
27 ก.ค. 256729 ก.ค. 2567

14,900

เต็ม
GO1MFM2NMFMNX240809
09 ส.ค. 256711 ส.ค. 2567

13,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240810
10 ส.ค. 256712 ส.ค. 2567

14,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240816
16 ส.ค. 256718 ส.ค. 2567

13,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240817
17 ส.ค. 256719 ส.ค. 2567

13,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240823
23 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

14,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240824
24 ส.ค. 256726 ส.ค. 2567

13,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240830
30 ส.ค. 256701 ก.ย. 2567

14,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240906-1
06 ก.ย. 256708 ก.ย. 2567

14,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240913-1
13 ก.ย. 256715 ก.ย. 2567

14,900

จอง
GO1MFM2NMFMNX240920-1
20 ก.ย. 256722 ก.ย. 2567

14,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 07.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 สายการบิน Air Macau โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  10.35 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX995 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  14.20 น.

  ถึง สนามบินนานาชาติมาเก๊า หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน (ในการเดินทางข้ามด่าน ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที)
  นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองจูไห่ ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูก มีสินค้านานาชนิด ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  Rezen Select Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Dr.Sun Yat-Sen's Memorial Hall) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของชาวจีน สถานที่นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม ภายในหอประชุมมีประวัติของ ดร.ซุน ยัดเซ็นให้อ่าน และบริเวณด้านหน้าหอประชุมก็มีอนุสาวรีย์ของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ยืนเด่นเป็นสง่าให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านชม จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fishing Girl) สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ หรือมีอีกชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” ตั้งอยู่บริเวณอ่าวเชียงหู เป็นรูปปั้นสาวงามยืนถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ซึ่งเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความสงบสุข ความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครหอยไข่มุก (Zhuhai Opera House) หนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองจูไห่ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ล้ำยุคและทันสมัย โดยมีการออกแบบเป็นรูปทรงเปลือกหอยประกบกันใช้งบลงทุนก่อสร้างไปมากกว่า 1,008 ล้านหยวน โดยได้รับการออกแบบเป็นรูปทรงเปลือกหอยฝาประกบกัน 2 อัน ที่ดูกึ่งโปร่งใสในตอนกลางวัน และดูใสราวกับแสงจันทร์ในยามค่ำคืน ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาให้กับชื่อเรียกของเปลือกหอยอันเล็กว่า “เปลือกหอยดวงจันทร์” โดยเป็นโรงละครที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ 500 คน และเปลือกหอยอันใหญ่ว่า “เปลือกหอยดวงอาทิตย์” ซึ่งเป็น โรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึง 1,600 คน และสามารถตอบสนองความต้องการด้านดนตรีขนาดใหญ่ ทั้งละครเพลง บัลเลต์ ซิมโฟนี และการแสดงสุดอลังการได้มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก
  นำท่านเที่ยวชม PONTO SQUARE ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่ ตั้งอยู่ที่ถนนวงเวียนตะวันออก เขตบริการท่าเรือเหิงฉิน ห้างสรรพสินค้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกมากมาย ด้วยทำเลที่เหมาะสมจึงมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมากและยังมีการคมนาคมที่ดีอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พิเศษ.. เป่าฮื้อ+ไวน์แดง

  ที่พัก

  Rezen Select Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า (ในการเดินทางข้ามด่าน ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที) ในอดีตมาก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์นยาวนาน โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอานานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญ คือ ชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 เมื่อปี ค.ศ. 1627 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหม และมีการปรับเปลี่ยนชุดที่สวมใส่อยู่ใหม่ทุกปี ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพ เงินทอง แลโชคลาภ ให้ท่านได้สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล
  นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 1594 และปิดไปในปี ค.ศ. 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี ค.ศ. 1595 และ ค.ศ. 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี ค.ศ. 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ (Senado Square) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  นำท่านแวะ ร้านขนมพื้นเมือง ให้ท่านได้ชิมและซื้อขนม รวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า (A-Ma Temple) ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
  จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ ปารีเซียน (The Parisian Macau) ซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูหราครบวงจรที่ตั้งอยู่ในมาเก๊า ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองหอไอเฟล แห่งปารีส อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
  นำท่านเดินทางสู่ เวเนเชี่ยน (The Venetian Macau) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโชนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆ ภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน (ไม่รวมค่าตั๋วล่องเรือกอนโดล่า)

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  19.40 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX992 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  21.50 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.    การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.    รายการทัวร์นี้มีลงร้านรัฐบาล โดยร้านค้ารัฐบาลจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ร้าน กรณีที่ท่านถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ท่าน
4.    การชำระค่าบริการ
       4.1 กรุณาชำระ ค่าทัวร์เต็มจำนวน เนื่องจากเป็ยทัวร์ราคาพิเศษ พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับทำเอกสารเข้าประเทศ
       4.2 กรุณาชำระ ค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
       4.3 กรุณาชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
       4.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
5.    กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
6.    กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า (มาตราฐานโรงแรมจีน)
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.    เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 25 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
6.    ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
7.    อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
8.    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
9.    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

1.    ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.    ค่าเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3.    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.    ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

GO1MFM2NMFMNX240726

เดินทางวันที่ 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-07-26 2024-07-26 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-07-28 2024-07-28 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240727

เดินทางวันที่ 27 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-07-27 2024-07-27 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-07-29 2024-07-29 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240809

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-09 2024-08-09 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-11 2024-08-11 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240810

เดินทางวันที่ 10 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-10 2024-08-10 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-12 2024-08-12 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240816

เดินทางวันที่ 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-16 2024-08-16 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-18 2024-08-18 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240817

เดินทางวันที่ 17 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-17 2024-08-17 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-19 2024-08-19 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240823

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-23 2024-08-23 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-25 2024-08-25 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240824

เดินทางวันที่ 24 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-24 2024-08-24 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-08-26 2024-08-26 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240830

เดินทางวันที่ 30 ส.ค. 2567 - 01 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-08-30 2024-08-30 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-09-01 2024-09-01 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240906-1

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-09-06 2024-09-06 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-09-08 2024-09-08 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240913-1

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-09-13 2024-09-13 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-09-15 2024-09-15 19:40 - 21:50 avatar-img NX992

GO1MFM2NMFMNX240920-1

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MFM 2024-09-20 2024-09-20 10:35 - 14:20 avatar-img NX995
MFM - BKK 2024-09-22 2024-09-22 19:40 - 21:50 avatar-img NX992
รหัสทัวร์ : QEGO1MFM-NX002