สต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-คาร์ลสตัด-ออสโล-เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์-กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า-น้ำตกจอสฟอสเซ่น-กอล-ออสโล-ถนน คาร์ล โยฮันส์ เกท-ล่องเรือสำราญ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ท่าเรือนูฮาวน์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ปราสาทโรเซนบอร์ก-สนามบินโคเปนเฮเกน
 • : 02-246-5888,02-277-1111

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก น้ำตกอลังการ เรือสำราญ Sea View 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO3ARN-EK007
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: Copenhagen Gol Oslo Karlstad Stockholm Flam

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

สต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-คาร์ลสตัด-ออสโล-เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์-กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า-น้ำตกจอสฟอสเซ่น-กอล-ออสโล-ถนน คาร์ล โยฮันส์ เกท-ล่องเรือสำราญ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ท่าเรือนูฮาวน์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ปราสาทโรเซนบอร์ก-สนามบินโคเปนเฮเกน
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
ARN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CPH
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ARN5NCPHEK241119
19 พ.ย. 256726 พ.ย. 2567

79,900

จอง
GO3ARN5NCPHEK241203
03 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

79,900

จอง
GO3ARN5NCPHEK241226
26 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

95,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.30 น.

  คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 9-10 เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) ROW T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เวลานัดหมายเปลี่ยนเป็น 22.00 น.*
 • 02.50 น.

  นำท่านออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK377 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เที่ยวบิน BKK-DXB เปลี่ยนเป็น EK385 เวลาบิน 01.05 น.*

  06.00 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางถึงดูไบ เปลี่ยนเป็น 05.00 น.*

  08.40 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK157 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางจากดูไบ เปลี่ยนเป็น 08.20 น.*

  13.45 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม อาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางถึงสต๊อกโฮล์ม เปลี่ยนเวลาถึงเป็น 12.40 น.*
  นำท่านชม กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวียจนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” กรุงสต็อกโฮล์มประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึง 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน Gamla Stan ในภาษาสวีเดนแปลว่า "เมืองเก่า" เมืองเล็กๆ ที่เรียงรายไปด้วยอาคารแบบยุคกลางสีสันสดใส ภายในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ เมืองกัมลาสตันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa Museum สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาชาวไวกิ้งและเหล่าเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และถูกตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียอีกด้วย (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซาไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 500 บาท)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ลสตัด Karlstad เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ อีกทั้งยังเป็นอดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1584 โดย "ดยุค ชาร์ล" ซึ่งต่อมาคือ "กษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่า "Karl-stad" ตามพระนามของพระองค์ ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Winn, Karlstad หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงออสโล Oslo ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากโตเกียว และลอนดอน ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย

  นำท่านเข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ Frognor Sculoture Park ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ "กุสตาฟ วิกเกแลนด์" ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักจากหินแกรนิตเพียงก้อนเดียว และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" ซึ่งมีความสูงถึง 17 เมตร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอล Gol (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pers Hotel, Gol หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม Flam ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด Sognefjord มุ่งหน้าสู่ เมืองกุดวานเก้น Gudvangen ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ "Narrow Fjord" ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งซองฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล The World famous flam-banen เส้นทางรถไฟที่เรียกได้ว่าเป็นสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ (Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World) ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ให้ท่านได้ชมน้ำตกจอสฟอสเซ่น Kjosfossen จุดท่องเที่ยวไฮไลค์ของรถไฟสายโรแมนติก ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 225 เมตร น้ำตกไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขา
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอล Gol

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pers Hotel, Gol หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล Oslo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงออสโล, ป้อมปราการอาเกอชุส สถานที่สำคัญประจำเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท Karl Johans Gate ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชีวิตชีวา และ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารมากมายตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้เวลาท่านได้อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

  ที่พัก

  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพัก Sea View cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เรือเทียบท่าเดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์จากเรือ รถโค้ชรอรับท่านท่าเรือ นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นนางเงือกน้อย Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญเทียบท่าอยู่ นำท่านชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน Gefion Fountain น้ำตกที่มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้"

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace จากบริเวณด้านนอก พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ภายในถูกตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรือที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญประจำเมืองโคเปนเฮเกน โดยท่านจะได้เห็นบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนหลากสีสันสดใสราวกับเทพนิยายเรียงกันอยู่ริมท่าเรือ โดยนูฮาวน์นั้นเป็นท่าเรือที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของ King Christian ที่ 5 เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1670 – 1675 และเคยถูกทิ้งร้างไปพักหนึ่ง ก่อนที่ช่วงทศวรรษ 60 จะมีการปรับปรุงท่าเรือจนกลายเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากมาเยือนในเวลาต่อมา นำท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ City Hall จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และให้ท่านเดินเล่นบนถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก ย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street โดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนสตรอยก์

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen, Copenhagen หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความงามของปราสาทโรเซนบอร์ก Rosenborg Castle ปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

  11.00

  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี Tax Refund และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

  15.35 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK 152 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เที่ยวินที่ EK152 เปลี่ยนเวลาบินเป็น 14.20 น.*

  23.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.45 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK376

  13.25 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้)

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900 บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)
 8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

GO3ARN5NCPHEK241119

เดินทางวันที่ 19 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-20 2024-11-20 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-11-20 2024-11-20 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-11-25 2024-11-25 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2024-11-26 2024-11-26 03:50 - 12:55 avatar-img EK376

GO3ARN5NCPHEK241203

เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-04 2024-12-04 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-12-04 2024-12-04 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-12-09 2024-12-09 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2024-12-10 2024-12-10 03:50 - 12:55 avatar-img EK376

GO3ARN5NCPHEK241226

เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-27 2024-12-27 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-12-27 2024-12-27 08:20 - 12:40 avatar-img EK157
CPH - DXB 2025-01-01 2025-01-01 14:20 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2025-01-02 2025-01-02 03:50 - 12:55 avatar-img EK376
รหัสทัวร์ : QEGO3ARN-EK007