คุนหมิง – ต้าหลี่-Saint Torini Town –เมืองโบราณต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน – ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ– ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -ลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง-รถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง (รวมรถขนกระเป๋า)-ชมสวนดอกไม้ต้ากวนโหลว-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้ง POP MART -วัดหยวนทง
 • : 02-246-5888,02-277-1111

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า โดยรถไฟความเร็วสูง ช้อปปิ้งสุดฮิต POP MART 6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้าน* โดย การบินไทย (TG)

รหัสทัวร์
: QEGO1KMG-TG004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Airways International
ระยะเวลา
เส้นทาง
: คุนหมิง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

คุนหมิง – ต้าหลี่-Saint Torini Town –เมืองโบราณต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน – ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ– ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -ลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง-รถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง (รวมรถขนกระเป๋า)-ชมสวนดอกไม้ต้ากวนโหลว-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้ง POP MART -วัดหยวนทง
BKK
- -
KMG
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
KMG
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1KMG5NKMGTG240727
27 ก.ค. 256701 ส.ค. 2567

31,900

เต็ม
GO1KMG5NKMGTG240810
10 ส.ค. 256715 ส.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240817
17 ส.ค. 256722 ส.ค. 2567

30,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240831
31 ส.ค. 256705 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240906
06 ก.ย. 256711 ก.ย. 2567

29,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240907
07 ก.ย. 256712 ก.ย. 2567

29,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240912
12 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG240919
19 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241009
09 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241009-1
09 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241010
10 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241011
11 ต.ค. 256716 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241018
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241019
19 ต.ค. 256724 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241022
22 ต.ค. 256727 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241023
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241026
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241030
30 ต.ค. 256704 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241101
01 พ.ย. 256706 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241102
02 พ.ย. 256707 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241105
05 พ.ย. 256710 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241106
06 พ.ย. 256711 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241108
08 พ.ย. 256713 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241109
09 พ.ย. 256714 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241115
15 พ.ย. 256720 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241116
16 พ.ย. 256721 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241119
19 พ.ย. 256724 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241121
21 พ.ย. 256726 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241123
23 พ.ย. 256728 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241128
28 พ.ย. 256703 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241130
30 พ.ย. 256705 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241204
04 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241205
05 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241205-1
05 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241206
06 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241207
07 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241210
10 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241214
14 ธ.ค. 256719 ธ.ค. 2567

30,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241217
17 ธ.ค. 256722 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241218
18 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241220
20 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241224
24 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241227
27 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241228
28 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241229
29 ธ.ค. 256703 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241230
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241230-1
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241230-2
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241231
31 ธ.ค. 256705 ม.ค. 2568

36,900

จอง
GO1KMG5NKMGTG241231-1
31 ธ.ค. 256705 ม.ค. 2568

36,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 07:30

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ สายการบินการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  10:45

  ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ TG612 *บริการอาหารบนเครื่อง*

  14:00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ระยะทางประมาณ 338 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  REGENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองต้าหลี่ ชมความงามของวิวทะเลสาบเอ๋อไห่ ณ Saint Torini Town ที่เป็นทั้งที่พักและคาเฟ่สุดชิคเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่รวมความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป และบรรยากาศศิลปะ ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ํา อาคารที่เรียงรายเรียงรายตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ราวกับพาคุณเข้าสู่เกาะซานโตรินี่ ประเทศกรีกอันไกลโพ้น ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าสีคราม เมฆขาว ทะเลใส ภูเขา Cangshan หรือตึกสีขาวและบันไดที่ทอดยาวทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายที่สวยงาม

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

  นำท่าน ผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  บ่าย

  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ระยะทางประมาณ 279 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” นำชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  SHUJING MUYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

  จากนั้นนำท่านชม ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (Baishuitai) ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นธารน้ำไหลแบบขั้นบันได มีสีขาวของหินปูน ที่เกิดจากการตกสะสมตัวของสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต (คล้ายๆ การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำหินปูน) นักธรณีจะเรียกลักษณะหินปูนแบบนี้ว่า ทราเวอร์ทีน (Travertine) มักพบก่อตัวใกล้บริเวณน้ำพุร้อน เหมือนดังเช่นที่พบใน ปามุคคาเล (Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย ในประเทศตุรกี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

  บ่าย

  จากนั้นชมเดินทางสู่ ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”

  จากนั้นเดินทางสถานีรถไฟเพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

  ที่พัก

  LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) สู่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา

  หมายเหตุ : หากกระเช้าปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการโดยสารโดยกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  จากนั้นชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551

  หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  บ่าย

  เดินทางสู่ หุบเขาน้ำเงิน หรือ ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มักจะมาถ่ายภาพที่น่าประทับใจ

  นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือที่รู้จักกันว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน

  นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

  ที่พัก

  LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

  นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม

  หมายเหตุ - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี) พิเศษ เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่สะดวกสบายในการเดินทาง รวมรถขนสัมภาระจากลี่เจียงสู่คุนหมิง โดยท่านจะได้รับกระเป๋าสัมภาระอีกครั้งที่โรงแรมตอนเช็คอินเข้าพัก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล มีหอคอยต้ากวน ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะต้ากวน เป็นอาคารโครงสร้างไม้เคลือบมุมชายคาสามชั้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ราชวงศ์ชิง ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคมของทุกปี ชมความงดงามของดอกไฮเดรนเยียและดอกทานตะวันต้อนรับสายตาของนักท่องเที่ยว

  นำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

  จากนั้น อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ถนนคนเดินจินปี้ลู่ ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปี้ลู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” โดนใจสาวก POP MART อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า POP MART ซึ่งเป็นสาขาที่คนไทยนิยม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด

  ที่พัก

  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

  นำคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

  15:20

  อำลา นครคุนหมิง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613 *บริการอาหารบนเครื่อง*

  16:30

  เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

 1. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น *

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1.       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

  2.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

  3.      ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

  4.      เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

  5.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ

  6.       ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

  7.      ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้

           จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุ

           และค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไป ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่

สนามบิน

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1KMG5NKMGTG240727

เดินทางวันที่ 27 ก.ค. 2567 - 01 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-07-27 2024-07-27 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-08-01 2024-08-01 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240810

เดินทางวันที่ 10 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-08-10 2024-08-10 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-08-15 2024-08-15 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240817

เดินทางวันที่ 17 ส.ค. 2567 - 22 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-08-17 2024-08-17 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-08-22 2024-08-22 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240831

เดินทางวันที่ 31 ส.ค. 2567 - 05 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-08-31 2024-08-31 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-09-05 2024-09-05 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240906

เดินทางวันที่ 06 ก.ย. 2567 - 11 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-09-06 2024-09-06 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-09-11 2024-09-11 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240907

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-09-07 2024-09-07 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-09-12 2024-09-12 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240912

เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-09-12 2024-09-12 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-09-17 2024-09-17 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG240919

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-09-19 2024-09-19 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-09-24 2024-09-24 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241009

เดินทางวันที่ 09 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-09 2024-10-09 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-14 2024-10-14 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241009-1

เดินทางวันที่ 09 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-09 2024-10-09 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-14 2024-10-14 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241010

เดินทางวันที่ 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-10 2024-10-10 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-15 2024-10-15 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-11 2024-10-11 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-16 2024-10-16 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-18 2024-10-18 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-23 2024-10-23 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241019

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-19 2024-10-19 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-24 2024-10-24 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241022

เดินทางวันที่ 22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-22 2024-10-22 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-27 2024-10-27 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241023

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-23 2024-10-23 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-28 2024-10-28 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-26 2024-10-26 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-10-31 2024-10-31 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241030

เดินทางวันที่ 30 ต.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-10-30 2024-10-30 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-04 2024-11-04 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241101

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-01 2024-11-01 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-06 2024-11-06 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241102

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 07 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-02 2024-11-02 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-07 2024-11-07 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241105

เดินทางวันที่ 05 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-05 2024-11-05 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-10 2024-11-10 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241106

เดินทางวันที่ 06 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-06 2024-11-06 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-11 2024-11-11 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241108

เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-08 2024-11-08 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-13 2024-11-13 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241109

เดินทางวันที่ 09 พ.ย. 2567 - 14 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-09 2024-11-09 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-14 2024-11-14 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-15 2024-11-15 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-20 2024-11-20 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241116

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-16 2024-11-16 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-21 2024-11-21 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241119

เดินทางวันที่ 19 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-19 2024-11-19 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-24 2024-11-24 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241121

เดินทางวันที่ 21 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-21 2024-11-21 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-26 2024-11-26 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241123

เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-23 2024-11-23 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-11-28 2024-11-28 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241128

เดินทางวันที่ 28 พ.ย. 2567 - 03 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-28 2024-11-28 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-03 2024-12-03 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241130

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-11-30 2024-11-30 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-05 2024-12-05 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241204

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-04 2024-12-04 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-09 2024-12-09 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241205

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-05 2024-12-05 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-10 2024-12-10 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241205-1

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-05 2024-12-05 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-10 2024-12-10 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241206

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-06 2024-12-06 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-11 2024-12-11 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241207

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-07 2024-12-07 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-12 2024-12-12 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241210

เดินทางวันที่ 10 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-10 2024-12-10 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-15 2024-12-15 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 19 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-14 2024-12-14 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-19 2024-12-19 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241217

เดินทางวันที่ 17 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-17 2024-12-17 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-22 2024-12-22 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241218

เดินทางวันที่ 18 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-18 2024-12-18 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-23 2024-12-23 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241220

เดินทางวันที่ 20 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-20 2024-12-20 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-25 2024-12-25 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241224

เดินทางวันที่ 24 ธ.ค. 2567 - 29 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-24 2024-12-24 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2024-12-29 2024-12-29 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241227

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-27 2024-12-27 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-01 2025-01-01 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241228

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-28 2024-12-28 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-02 2025-01-02 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241229

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-29 2024-12-29 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-03 2025-01-03 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241230

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-30 2024-12-30 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-04 2025-01-04 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241230-1

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-30 2024-12-30 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-04 2025-01-04 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241230-2

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-30 2024-12-30 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-04 2025-01-04 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241231

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-31 2024-12-31 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-05 2025-01-05 13:20 - 16:30 avatar-img TG613

GO1KMG5NKMGTG241231-1

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KMG 2024-12-31 2024-12-31 10:45 - 14:00 avatar-img TG612
KMG - BKK 2025-01-05 2025-01-05 13:20 - 16:30 avatar-img TG613
รหัสทัวร์ : QEGO1KMG-TG004