เวียนนา-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ช้อปปิ้งร้านเครื่องแก้วชวาลอฟสกี้-ฮัลสตัท ชมทะเลสาบฮอัลสตัท พิเศษ!! อาหารกลางวันเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท-
ซาลส์บวร์ก-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Salzburg ชมเมืองซาลสบวร์ก ชมสวนมิราเบล-อินน์สบรูค หลังคาทองคำ-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน-ลินเดา-เบรเก้นซ์-วาดูซ-แองเกิลเบิร์ก-กระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! เมนูฟองดูชีสบนยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ชมเมือง ช้อปปิ้ง-โอลเท่น-เบรียนซ์-อินเทอร์ลาเก้น ชมเมืองและช้อปปิ้ง-ซุก-ซูริค
 • : 02-246-5888,02-277-1111

CHARMING of EUROPE เส้นทางโดนตา รายการโดนใจ ออสเตรีย - เยอรมนี - ลิคเท่นสไตน์ - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO3VIE-EK010
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: อินเตอร์ลาเคน ซูริค อินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก ลูเซิร์น เวียนนา ซูก วาดุซ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เวียนนา-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ช้อปปิ้งร้านเครื่องแก้วชวาลอฟสกี้-ฮัลสตัท ชมทะเลสาบฮอัลสตัท พิเศษ!! อาหารกลางวันเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท- ซาลส์บวร์ก-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Salzburg ชมเมืองซาลสบวร์ก ชมสวนมิราเบล-อินน์สบรูค หลังคาทองคำ-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน-ลินเดา-เบรเก้นซ์-วาดูซ-แองเกิลเบิร์ก-กระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส พิเศษ!! เมนูฟองดูชีสบนยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ชมเมือง ช้อปปิ้ง-โอลเท่น-เบรียนซ์-อินเทอร์ลาเก้น ชมเมืองและช้อปปิ้ง-ซุก-ซูริค
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
VIE
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
ZRH
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3VIE5NZRHEK241010
10 ต.ค. 256717 ต.ค. 2567

79,900

จอง
GO3VIE5NZRHEK241018
18 ต.ค. 256725 ต.ค. 2567

79,900

จอง
GO3VIE5NZRHEK241203
03 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

83,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) ROW T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 02.50 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK377 *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาออกเดินทางปรับเป็น 02.00 น.*

  06.00 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง

  08.55 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK127

  12.55 น.

  นำท่านเดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาเดินทางถึงสนามบินเวียนนาปรับเป็น 12.25 น.*
  จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นำท่านนั่งรถชมถนนสายวงแหวน Ringstrasse ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์กHofburg Palace ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ St. Stephen’s Cathedral สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
  จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ Karntnerstrabe ใจกลางกรุงเวียนนา ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ รวมไปถึงสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท โดยเฉพาะร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Swarovski Crystal Worlds Store Vienna สินค้าที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย เป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกจากศิลปินที่มีชื่อระดับโลก เมื่อเข้าชมภายในอาคารจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างๆ ,นาฬิกา หรือ ของใช้ ที่มีการออกแบบตกแต่งด้วยสวาร็อฟสกี้อย่างหรูหราและลงตัว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel Vienna หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ฮัลสตัท Hallstatt หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ให้ท่านเดินชมเมืองที่กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท

  บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางเข้าสู่เอ๊าท์เล็ตในเครือแม็คอาร์เธอร์เกล็น Designer Outlet Salzburg ให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นำมาจัดรายการหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, ASICS, Calvin Klein, Guess, BOSS, Coach, Puma, Nike, Polo, Michael Kors, Diesel, Samsonite, Skechers, Gant และอีกมากมาย

  ค่ำ

  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Scherer Salzburg หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่า สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย โมสาร์ทเกิดที่นี่และอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) รวมทั้งชมสวนมิราเบล ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดปีและยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินน์สบรูค Innsbruck เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ (ใช้เวลาเดินทาทงประมาณ 3 ชั่วโมง)
  นำท่านชมหลังคาทองคำ Golden Roof สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินน์สบรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนั้นนำท่านเข้าชมร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Swarovski สินค้าที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย เป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกจากศิลปินที่มีชื่อระดับโลก เมื่อเข้าชมภายในอาคารจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างๆ, นาฬิกา หรือ ของใช้ ที่มีการออกแบบตกแต่งด้วยสวาร็อฟสกี้อย่างหรูหราและลงตัว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Alphotel Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเยอรมันโดยผ่านเข้าไปสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง * หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมด้วยเมนูขาหมูเยอรมัน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา Lindau เมืองพรมแดนระหว่างสามประเทศได้แก่ เยอรมัน ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองและเกาะในชื่อเดียวกันตั้งอยู่บนทะเลสาบโบเดินหรือทะเลสาบคอนแตนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ลินเดาเป็นเมืองเก่าที่เคยเป็นอาณาจักรอิสระในอดีตและได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.882 ชมทะเลสาบที่งดงามน่ารักมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมสถาปัตยกรรมโดดเด่นบริเวณท่าเรือ ได้แก่ หอคอยมางทวร์ม Mangturm มีความเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่เกิดจากการค้ากับอิตาลีในปลายศตวรรษที่ 13และสิงโตสัญลักษณ์แห่งแคว้นบาวาเรีย Bavarian Lion ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1856 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลินเดาและรัฐบาวาเรียรวมถึงประภาคาร Lindau Lighthouse เรียกได้ว่ามาจุดเดียวชมทัศนียภาพได้สามประเทศกันเลยทีเดียว ให้ท่านเดินเล่นบนเขตเมืองเก่าบนถนนแม็กซิมิเลี่ยน ถนนสายหลักของเมืองในเขตเมืองเก่าอายุกว่าพันปี เขตตัวเมืองเก่าเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบโบราณ ถ่ายรูปกับศาลากลาง Old Town Hall และโบสถ์ประจำเมืองทรงหัวหอมเซ้นต์สตีเฟ่น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนกลับเข้าสู่เขตประเทศออสเตรียอีกครั้ง เดินทางเข้าสู่เมืองเบรเก้นซ์ Bregenz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Vienna House by Wyndham Marinspark Dornbirn, Bregenz หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารข องโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ Vaduz เมืองหลวงของประเทศลิคเทนสไตน์ Liechtenstein ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่มีความร่ำรวยเป็นอันดับ 2 ของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านสู่จดชมวิวเมืองละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ Vaduz Castle ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่พักของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิคทนสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทนั้นสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมีการบูรณะและต่อเดิมในปี ค.ศ.1904 นำท่านเข้าสู่ร้าน Huber ร้านนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำมากมายและเรียกได้ว่ามียี่ห้อชั้นนำครบมากที่สุดแห่งหนึ่ง อาทิ เช่น Patek Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ที่ เมืองแองเกิลเบิร์ก Engelberg ที่ตั้งสถานีกระเช้าเพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านโดยสารกระเช้า “Titlis Rotair” กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถหมุนได้ 360 องศารอบตัวเอง ท่านสามารถรับชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส Titlis เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto ถ้ำน้ำแข็งที่ไม่เคยละลาย สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนตลอดปีสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก ให้เวลาท่านเดินข้าม "The Titlis Cliff Walk" สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน้ำทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมเมนูชีสฟองดู

  บ่าย

  นำท่านลงจากกระเช้าและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล Chapel Bridge ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ Reuss River อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโก แลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

  ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เมืองโอลเท่น Olten (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Movenpick Egerkingen, Olten หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเบรียนซ์ ที่ตั้งของทะเลสาบเบรียนซ์ Brienz Lake วิวสวยหลักล้านของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมความสวยงามของ หมู่บ้านริมทะเลสาบ ตามรอยซีรี่ย์เรื่องดังของเกาหลีอย่าง Crash Landing on you
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน Lake Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ และพลาดไม่ได้กับการเลือกชมสินค้าจากร้านเคียร์ชโฮฟเฟอร์ Kirchhofer หนึ่งในสุดยอดร้านนาฬิกาและเครื่องประดับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสาขามากมาย โดยมีสาขาใหญ่ คือ เคียร์ชโฮฟเฟอร์ คาสิโน แกลเลอรี มีนาฬิกาสวิสมากกว่า 70 แบรนด์ในที่ที่เดียว อาทิ Breguet, Cartier, Piaget, Blancpain, Chopard, IWC, Parmigiani, Franck Muller, Hublot, Tag Heuer, Hermes, Rado, Gucci, Tissot, Bvlgari, Montblanc, Omega, Chanel, Seven Friday, Mido ฯลฯ รวมทั้ง Rolex (pre owned) พร้อมเครื่องประดับสุดพิเศษหลากหลายแบบและยังเป็นศูนย์กลางเครื่องสำอางสวิสขั้นสูง, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมทั้งน้ำหอมชื่อดัง อาทิ La Prairie, Cellcosmet, Volmont, Chanel, La mer, Estee Lauder, Jo Malone ฯลฯ และอีกหลายแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมถึงมีจำหน่ายเครื่องหนังแบรนด์ดัง มีของที่ระลึกต่างๆ จากสวิตเซอร์แลนด์ เช่น ตุ๊กตา , มีดพับ Victorinox รวมทั้งมี Cartier boutique, Breguet & Blancpain, Swiss luxury beauty ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอินเทอร์ลาเก้น

  กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดา นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป The Oldest house of goldsmiths in Europe ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจและใหญ่ที่สุดในประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster abbey สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ Paradeplatz เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

  17.30 น.

  ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีและมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

  22.15 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินซูริค โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK086 *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาออกเดินทางจากสนามบินซูริคปรับเป็น 21.50 น.*
 • 06.25 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นนำท่านรอเปลี่ยนเครื่อง *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาเดินทางถึงสนามบินดูไบปรับเป็น 07.05 น.*

  09.40 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK372 *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาออกเดินทางจากสนามบินดูไบปรับเป็น 09.30 น.*

  19.15 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ. *วันเดินทาง 4-10 ธ.ค.67 เวลาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิปรับเป็น 18.40 น.*

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรียรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3VIE5NZRHEK241010

เดินทางวันที่ 10 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-11 2024-10-11 02:50 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - VIE 2024-10-11 2024-10-11 08:55 - 12:55 avatar-img EK127
ZRH - DXB 2024-10-16 2024-10-17 22.15 - 06.25 avatar-img EK086
DXB - BKK 2024-10-17 2024-10-17 09:40 - 19:15 avatar-img EK372

GO3VIE5NZRHEK241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-19 2024-10-19 02:50 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - VIE 2024-10-19 2024-10-19 08:55 - 12:55 avatar-img EK127
ZRH - DXB 2024-10-24 2024-10-25 22:15 - 06:25 avatar-img EK086
DXB - BKK 2024-10-25 2024-10-25 09:40 - 19:15 avatar-img EK372

GO3VIE5NZRHEK241203

เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-04 2024-12-04 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - VIE 2024-12-04 2024-12-04 08:55 - 12:25 avatar-img EK127
ZRH - DXB 2024-12-09 2024-12-10 21:50 - 07:05 avatar-img EK086
DXB - BKK 2024-12-10 2024-12-10 09.30 - 18.40 avatar-img EK372
รหัสทัวร์ : QEGO3VIE-EK010