<br>ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง
<br>พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
<br>ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
<br>จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
<br>พัก เมืองซาปา 2 คืน
 • : 02-246-5888,02-277-1111

GO VIETNAM เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัง ฮาลอง 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

รหัสทัวร์
: QEGO1HAN-FD101
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai AirAsia
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮานอย ฟานซีปัน ซาปา หล่าวกาย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง
พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
พัก เมืองซาปา 2 คืน
DMK
- -
HAN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
HAN
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1HAN3NHANFD240907
07 ก.ย. 256710 ก.ย. 2567

17,500

จอง
GO1HAN3NHANFD240914
14 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

17,500

จอง
GO1HAN3NHANFD240920
20 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

17,900

จอง
GO1HAN3NHANFD240921
21 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

17,900

จอง
GO1HAN3NHANFD240927
27 ก.ย. 256730 ก.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD240928
28 ก.ย. 256701 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241005
05 ต.ค. 256708 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241011
11 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

21,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241018
18 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

21,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241019
19 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241026
26 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241101
01 พ.ย. 256704 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241102
02 พ.ย. 256705 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241108
08 พ.ย. 256711 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241109
09 พ.ย. 256712 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241116
16 พ.ย. 256719 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241123
23 พ.ย. 256726 พ.ย. 2567

18,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241129
29 พ.ย. 256702 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241130
30 พ.ย. 256703 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241205
05 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241213
13 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241214
14 ธ.ค. 256717 ธ.ค. 2567

19,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241221
21 ธ.ค. 256724 ธ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241230
30 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

23,900

จอง
GO1HAN3NHANFD241231
31 ธ.ค. 256703 ม.ค. 2568

22,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 03.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

  06.40 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 642 : 06.40-08.30 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  08.30น.

  เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองลาวไก (มื้อที่ 1)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมือง ตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
  นำท่านชมภายนอก โบสถ์หินซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัย ที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์ คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ทำด้วยหิน สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็น สถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 2)
  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปาส่วน ใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาพื้นเมือง มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ ตามใจชอบ

  ที่พัก

  โรงแรม Passion, Lacasa หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
  นำท่านสู่ สถานีรถไฟ (Sun Plaza Sapa Station) จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า Hoang Lien ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางจนถึง สถานีกระเช้า (Cable Car Station)
  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) จากสถานีกระเช้า Hoang Lien สู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากจุดกระเช้าไฟฟ้ามี 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านเดินขึ้นบันไดต่อไปประมาณ 600 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หรือ ซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรล (ไม่รวมในทัวร์) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยม” ที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บนจุดสูงสุดของ ยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย
  ราคาทัวร์รวม :

  1. ค่าตั๋วรถไฟจาก สถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้า Hoang Lien (จุดที่ 1)
  2. ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าจาก สถานีกระเช้า Hoang Lien สู่ สถานีกระเช้า Fansipan (จุดที่ 2)
  (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟ 1 ขาและค่ากระเช้า ไป-กลับแล้ว)

  ราคาทัวร์ไม่รวม :
  1. ค่าตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลจาก สถานี Fansipan ไปยัง ยอดเขาฟานซีปัน (จุดที่ 3)
  ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลได้ที่สถานีรถรางโดยมีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอย อำนวยความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท

  หมายเหตุ :
  กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู VAN SAM BUFFET) (มื้อที่ 4)
  นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค โมอาน่าคาเฟ่ (Moana Café) รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย (รวมน้ำเปล่า 1 ขวด)
  เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด) (มื้อที่ 5)
  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาร พื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่าน ได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

  ที่พัก

  โรงแรม Passion, Azure หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านถึงสู่สู่กรุงฮานอย ระหว่างทางแวะชมสินค้า ร้านเยื่อไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวกผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง

  กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 7)
  นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) เป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งศสสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งศสแห่งอินโด-ไชน่า ที่นี่เป็นสถานที่ทำงนของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ
  นำท่านชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดึ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ KHAI QUOC และได้มาเปลี่ยนเป็น TRAN QUOC ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ LE HUY TONG การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ
  นำท่านเดินทาง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใช้ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำมีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
  ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (Old Quarter) มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง ในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ เรือสำเภาไม้จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 8)

  ที่พัก

  โรงแรม Anise, Moonview, First Eden หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้เล่าไว้ว่าในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหล่านี้จึงกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกราน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จแล้วก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน
  นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารบนเรือ (เมนูซีฟู้ด) (มื้อที่ 10)
  ระหว่างล่องเรือเที่ยวชม ถ้ำสวรรค์ หรือ “ถ้ำนางฟ้า” ชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้ำจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใดในถ้ำเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้ำ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้ำอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนำท่านชม ร้านอัญมณี
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

  ค่ำ

  **บริการขนมปังบันหมี Banhmi ขนมปังเวียดนามลักษณะคล้ายแซนวิช**

  20.55 น.

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากายดอนเมือง โดยสายการบิน สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 645 : 20.55-22:38 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  22.38 น.

  เดินทางถึง ท่าอากายดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 8,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก
  เจ้าหน้าที่) 
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี
  วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท 
  วงเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท 
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตัวอย่างความคุ้มครองอื่นๆ อาทิ 
  •การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
  •การรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
  •การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
  •ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
  •การล่าช้าของสัมภาระ
  •การพลาดต่อเที่ยวบิน
  •การสูญหายของหนังสือเดินทาง
  •เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ
  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
  ** หากลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับแผนคุ้มครองที่สูงขึ้น ได้แก่ Platinum Plan สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเข้าประเทศให้กับคนไทยตามที่สถานทูตกำหนด)
2.ค่าเอกสารเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1HAN3NHANFD240907

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-07 2024-09-07 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-10 2024-09-10 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD240914

เดินทางวันที่ 14 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-14 2024-09-14 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-17 2024-09-17 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-20 2024-09-20 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-23 2024-09-23 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD240921

เดินทางวันที่ 21 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-21 2024-09-21 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-24 2024-09-24 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD240927

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-27 2024-09-27 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-30 2024-09-30 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD240928

เดินทางวันที่ 28 ก.ย. 2567 - 01 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-28 2024-09-28 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-10-01 2024-10-01 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241005

เดินทางวันที่ 05 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-27 2024-09-27 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-30 2024-09-30 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-10-11 2024-10-11 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-10-14 2024-10-14 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-10-18 2024-10-18 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-10-21 2024-10-21 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241019

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-10-19 2024-10-19 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-10-22 2024-10-22 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-10-26 2024-10-26 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-10-29 2024-10-29 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241101

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2567 - 04 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-01 2024-11-01 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-11-04 2024-11-04 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241102

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 05 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-09-27 2024-09-27 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-09-30 2024-09-30 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241108

เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-08 2024-11-08 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-11-11 2024-11-11 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241109

เดินทางวันที่ 09 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-09 2024-11-09 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-11-12 2024-11-12 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241116

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 19 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-16 2024-11-16 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-11-19 2024-11-19 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241123

เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-23 2024-11-23 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-11-26 2024-11-26 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241129

เดินทางวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 02 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-29 2024-11-29 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-02 2024-06-10 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241130

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 03 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-11-30 2024-11-30 06:40 - 08:30 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-03 2024-12-03 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241205

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-05 2024-12-05 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-08 2024-12-08 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241213

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-13 2024-12-13 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-16 2024-12-16 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 17 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-14 2024-12-14 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-17 2024-12-17 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241221

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-21 2024-12-21 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2024-12-24 2024-12-24 20:50 - 22:40 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241230

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-30 2024-12-30 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2025-01-02 2025-01-02 20:55 - 22:38 avatar-img FD645

GO1HAN3NHANFD241231

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - HAN 2024-12-31 2024-12-31 07:00 - 08:45 avatar-img FD642
HAN - DMK 2025-01-03 2025-01-03 20:50 - 22:40 avatar-img FD645
รหัสทัวร์ : QEGO1HAN-FD101