กรุงโรม-เข้าชมโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน-เซียน่า-ชมเมือง พิเศษ!! เมนูพิซซ่าและพาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยน-ปิซ่า หอเอนปิซ่า-ฟลอเรนซ์-พราโต้-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ-Noventa Outlet-เวโรนา-โคโม่-มิลาน
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ITALY Come on เบบี้ อิตาลี..ที่รัก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กับสองไอเทมเข้าชมวาติกันและโคลอสเซียม

รหัสทัวร์
: QEGO3FCO-EK008
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: มิลาน ปิซา ซีนา เวโรนา โรม โคโม

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

กรุงโรม-เข้าชมโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน-เซียน่า-ชมเมือง พิเศษ!! เมนูพิซซ่าและพาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยน-ปิซ่า หอเอนปิซ่า-ฟลอเรนซ์-พราโต้-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ-Noventa Outlet-เวโรนา-โคโม่-มิลาน
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
FCO
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
MXP
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3FCO5NMXPEK241115
15 พ.ย. 256722 พ.ย. 2567

73,900

จอง
GO3FCO5NMXPEK241128
28 พ.ย. 256705 ธ.ค. 2567

75,900

จอง
GO3FCO5NMXPEK241226
26 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

85,900

จอง
GO3FCO5NMXPEK241228
28 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

85,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 23.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบิน Emirates เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เวลานัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิปรับเวลาเป็น 22.00 น.**
 • 02.00 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK377 **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเปลี่ยนเป็น EK385 เวลาออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิปรับเวลาเป็น 01.05 น.**

  06.00 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง **กำหนดการเดินทาง 28 พ.ย.-5 ธ.ค.67 เที่ยวบินที่ EK385 เดินทางถึงสนามบินดูไบเวลาเป็น 05.00 น.**

  08.55 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK097

  12.40 น.

  ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณพร้อมนำท่านเข้าชม โคลอสเซี่ยม Colosseum 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน นำท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม Roman Forum อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
  จากนั้นนำท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องสามรักในกรุงโรม นำท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน The Spanish Step แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hampton by Rome North หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน Vatican ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งวาติกัน Vatican Museum และโบสถ์น้อยซิสทิน Sistine Chapel ซึ่งเป็นห้องที่ถูกวาดขึ้นโดยไมเคิลแองเจลโล ซึ่งใช้เวลาวาดนานกว่า 4 ปี (ภายในไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ) ชมความล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นมัมมี่จากประเทศอิยิปต์ ศิลปะ รูปปั้น ภาพเขียน รวมถึงภาพวาดที่อยู่บนเพดานและผนังทุกแห่ง โดยภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ The Last Judgment ภาพที่แสดงถึงจุดกำเนิดของชีวิต นรก และสวรรค์ ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค และให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค พร้อมนำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s Basilica ประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน St. Peter's Baldachin เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ (การเข้าชมด้านในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ท่านต้องต่อคิวที่ค่อนข้างยาวมาก การให้เวลาในแต่ละสถานที่เที่ยว ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์หน้างาน) **เนื่องจากพิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมากกรณีที่ไม่ได้เข้าชม บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์วาติกันท่านละ 45 ยูโร**

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูพิซซ่าและพาสต้าอิตาเลียน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1995 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป Piazza del Campo ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค Palazzo Pubblico เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย Torre del Mangia ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา Siena Cathedral หรือ ดูโอโมดิเซียนา Duomo di Siena ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Siena หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า Pisa เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ Baptistry of St. John ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี Tuscany โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ Florence ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญและมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร Santa Maria Dell Fiore วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน Fountain of Neptune,วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า Perseus with the Head of Medusa, รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนำท่าน มาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคิโอ Vecchio สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเดินทางสู่เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่ง ในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Datini Prato หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ Tronchetto นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย Venezia ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ Doge’s Palace อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค St.Mark’s Square ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค St.Mark’s Bacilica ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ
  นำท่านเดินทางล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Venice Mestre East หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Noventa Outlet เอ๊าท์เล็ตใหญ่ในเครือ Designer ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากกว่า 160 ร้านค้า อาทิ Gucci, Nike, Polo, Prada, Adidas, Armani, Burberry, Bottega, Coach, Calvin Klein, Diesel, Dolce & Gabbana, Fossil, Furla, Guess, L’Occitane, Levi’s, Moschino, New Balance, Puma, Samsonite, Skechers, Superdry, Swarovski เป็นต้น

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า Verona เมืองใหญ่อันดับ 2 ของแคว้นเวเนโต้รองจากเวนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวี และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก เขายังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่าแต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต นำท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงามภายในจัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง Verona Arena ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรมเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Turismo, Verona หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Como ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโม่ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมทะเลสาบโคโม่ Como Lake ทะเลสาบโคโม่นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีแต่เรื่องความสวยงามนั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยพื้นที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน Milan เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio Emanuele II ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

  14.00 น.

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund)

  21.35 น.

  นำท่านเดินทางออกจากสนามบินมันเพนซ่า โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK092
 • 06.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง

  09.30 น.

  นำท่านเดินทางออกจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK372 **กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.67-4 ม.ค.68 เที่ยวบินเปลี่ยนเป็น EK370 เดินทางออกจากสนามบินดูไบเวลา 08.55 น.**

  18.40 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ. **กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.67-4 ม.ค.68 เที่ยวบินที่ EK370 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 18.05 น.**

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.    ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.    ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.    เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.  หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.   หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (14 ยูโร/ต่อท่าน)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3FCO5NMXPEK241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 22 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-16 2024-11-16 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-11-16 2024-11-16 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2024-11-21 2024-11-22 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2024-11-22 2024-11-22 09.30 - 18:40 avatar-img EK372

GO3FCO5NMXPEK241128

เดินทางวันที่ 28 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-11-29 2024-11-29 01:05 - 05:00 avatar-img EK385
DXB - FCO 2024-11-29 2024-11-29 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2024-12-04 2024-12-05 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2024-12-05 2024-12-05 09:30 - 18:40 avatar-img EK372

GO3FCO5NMXPEK241226

เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-27 2024-12-27 02:00 - 06:00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-12-27 2024-12-27 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2025-01-01 2025-01-02 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2025-01-02 2025-01-02 09.30 - 18.40 avatar-img EK372

GO3FCO5NMXPEK241228

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-12-29 2024-12-29 02.00 - 06.00 avatar-img EK377
DXB - FCO 2024-12-29 2024-12-29 08.55 - 12.40 avatar-img EK097
MXP - DXB 2025-01-03 2025-01-04 21.35 - 06.45 avatar-img EK092
DXB - BKK 2025-01-04 2025-01-04 08:55 - 18:05 avatar-img EK370
รหัสทัวร์ : QEGO3FCO-EK008