กรุงสต็อกโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน – เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์คาร์ลสตัท – อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด - กรุงออสโล – เมืองเกียร์โล – เมืองวอส - เมืองบอร์เก้น – ท่าเรือเบอร์เก้น – ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular – เมืองกุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล - เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ศาลาว่าการเมืองออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) สู่กรุงโคเปนเฮเกน – รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ – ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • : 02-246-5888,02-277-1111

CHILLIN’ SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

รหัสทัวร์
: QEGO3ARN-EK001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โคเปนเฮเกน แบร์เกน ออสโล คาร์ลสตัด สต็อกโฮล์ม

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

กรุงสต็อกโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน – เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์คาร์ลสตัท – อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด - กรุงออสโล – เมืองเกียร์โล – เมืองวอส - เมืองบอร์เก้น – ท่าเรือเบอร์เก้น – ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular – เมืองกุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล - เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ศาลาว่าการเมืองออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) สู่กรุงโคเปนเฮเกน – รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ – ปราสาทโรเซนบอร์ก
BKK
- -
DXB
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DXB
- -
ARN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CPH
- -
DXB
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
BKK
- -
HKG
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3ARN7NCPHEK240916
16 ก.ย. 256725 ก.ย. 2567

95,900

จอง
GO3ARN7NCPHEK241011
11 ต.ค. 256720 ต.ค. 2567

96,900

จอง
GO3ARN7NCPHEK241018
18 ต.ค. 256727 ต.ค. 2567

97,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เค้าน์เตอร์ T สายการบิน Emirates (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  ** คณะที่เดินทางวันที่ 18 ตุลาคม นัดหมายเวลา 23.30 น. / ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 371 เวลา 03.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 06.50 น. **
 • 01.35 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 385

  04.45 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  08.40 น.

  ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศสวีเดน (Sweden) โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 157

  13.45 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม ออลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
  นำท่านเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวียจนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” กรุงสต็อกโฮล์มประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึง 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์มนั้นมีความงดงามแปลกตาด้วยบรรยากาศรอบๆ เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง และพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และถูกตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียอีกด้วย
  (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซาไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 500 บาท)
  นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ศาลาว่าการแห่งนี้ออกแบบโดย “Ragnar Ostberg” สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 โดยใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี และในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี ศาลาว่าการแห่งนี้จะถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) อีกด้วย นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน (Gamla Stan) ในภาษาสวีเดนแปลว่า "เมืองเก่า" เมืองเล็กๆ ที่เรียงรายไปด้วยอาคารแบบยุคกลางสีสันสดใส ภายในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ เมืองกัมลาสตันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังสต็อกโฮล์ม หรือ พระราชวังหลวง (Stockholms slott หรือ Kungliga slottet) พระราชวังเก่าแก่สไตล์บาโรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวีเดน ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงแห่งหลัก อันเป็นที่ประทับ สถานที่ทรงงาน และสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญต่างๆ อย่างเป็นทางการของสถาบันราชวงศ์สวีเดน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับพระราชวังหลวง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC INFRA CITY หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวีเดน และเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ อีกทั้งยังเป็นอดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1584 โดย "ดยุค ชาร์ล" ซึ่งต่อมาคือ "กษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่า "Karl-stad" ตามพระนามของพระองค์ ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730 นำท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านผ่านชมโบสถ์คาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยโบสถ์เดิมถูกเผาทำลายลงหลายครั้ง และย้ายมาจนในที่ตั้งปัจจุบัน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่มีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก สร้างด้วยหินธรรมชาติ และอิฐ ฉาบปูน ใช้ระยะเวลาในการตกแต่งภายในถึง 60 ปี นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด (The peace monument of Karlstad) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสลายตัวของสหภาพระหว่างสวีเดน และนอร์เวย์ในปีค.ศ. 1905 อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากการออกแบบเป็นรูปปั้นที่มีผู้หญิงเหยียบศีรษะของทหารชาย จนได้รับเลือกให้เป็นรูปปั้นที่น่าเกลียด
  นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากโตเกียว และลอนดอน ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HELSFYR HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามตลอดสองข้างทาง และยังเป็นประตูไปสู่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่งคือ อุทยานแห่งชาติ Hallingskarvet ซึ่งเป็นที่อาศัยของสุนัขจิ้งจอกอาร์กติก และอุทยานแห่งชาติ Hardangervidda ที่มีพืชพรรณนานาชนิดรวมถึงฝูงกวางเรนเดียร์ ระหว่างทางนำท่านผ่านชมสะพานแขวนฮาร์ดเดนเจอร์ (Hardanger Bridge) สะพานแขวนที่เชื่อมมระหว่าง Ullensvang และ Ulvik โดยสะพานแขวนแห่งนี้เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศนอร์เวย์ มีความยาวถึง 1,380 เมตร และมีความสูงถึง 55 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และเคยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ในปี 2013 อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวอส (Voss) เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อของนอร์เวย์ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC VOSS หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองเบอร์เก้นเรียกได้ว่าเป็นเมืองในฝันที่แสนน่ารัก และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึง 7 ลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร นำท่านเดินเล่นชม ท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ท่าเรือที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอร์เวย์ที่ถือสิทธิผูกขาดการค้าปลา และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก (UNESCO's World Heritage) ให้เป็นมรดกโลก บริเวณของท่าเรือมีอาคารไม้แบบโบราณจำนวน 58 หลัง ท่าเรือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่หลงเหลือจากหนึ่งในท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเหนือ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ นำท่านชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวอส (Voss)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC VOSS หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ๊ดวานเก้น (Gudvangen) นำท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ "NARROW FJORD" ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งซองฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก
  นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) เส้นทางรถไฟที่เรียกได้ว่าเป็นสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ (Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World) ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอล (Gol)

  ค่ำ

  รับประทางอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก PERS HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ "กุสตาฟ วิกเกแลนด์" ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักจากหินแกรนิตเพียงก้อนเดียว และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" ซึ่งมีความสูงถึง 17 เมตร นำท่านสู่ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชีวิตชีวา และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารากมายตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้เวลาท่านได้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย

  เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล (Oslo City Hall) ศาลาว่าการที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้วยลักษณะของอาคารเป็นหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
  (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

  ที่พัก

  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง SEA VIEW)
  (ในกรณีที่ห้องพัก Sea View cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญเทียบท่าอยู่ นำท่านชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) น้ำตกที่มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้"

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอก พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ภายในถูกตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ นำท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบริเวณจตุรัสตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนสตรอยก์

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC SYHAVN หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความงามของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) ปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

  12.30 น.

  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

  15.35 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 152

  23.45 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 02.50 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบิน EK 384 ** คณะที่เดินทางวันที่ 18 ตุลาคม / ออกเดินทางเวลา 03.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.05 น. ** ** คณะที่เดินทางวันที่ 11 ตุลาคม / ออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน EK 376 เวลา 03.45 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.25 น. **

  12.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้)
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี
  มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (5,900 บาทต่อท่าน)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3ARN7NCPHEK240916

เดินทางวันที่ 16 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-09-17 2024-09-17 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-09-17 2024-09-17 08:40 - 13:45 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-09-24 2024-09-24 15:35 - 23:45 avatar-img EK152
BKK - HKG 2024-09-25 2024-09-25 02:50 - 12:30 avatar-img EK384

GO3ARN7NCPHEK241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-12 2024-10-12 01:35 - 04:45 avatar-img EK385
DXB - ARN 2024-10-12 2024-10-12 08:40 - 13:45 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-10-19 2024-10-19 15:35 - 23:45 avatar-img EK152
DXB - BKK 2024-10-20 2024-10-20 03:45 - 13:25 avatar-img EK376

GO3ARN7NCPHEK241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DXB 2024-10-19 2024-10-19 03:30 - 06:50 avatar-img EK371
DXB - ARN 2024-10-19 2024-10-19 08:40 - 13:45 avatar-img EK157
CPH - DXB 2024-10-26 2024-10-26 15:35 - 23:45 avatar-img EK152
BKK - HKG 2024-10-27 2024-10-27 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
รหัสทัวร์ : QEGO3ARN-EK001